Akademie

Gefokus

Op jou toekoms

Ons is 'n passievolle groep mense wat daarna streef om alle akademiese en buitemuurse aktiwiteite te bevorder wat noodsaaklik is om die volle potensiaal van ons leerders te ontwikkel.


Ons wortels is gegrond in Riebie waardes en streef daarna om die beste onderrig moontlikhede aan ons diverse groep leerders te voorsien.

Ons plant die saad van kennis in ons jong leerders se gedagtes wetende dat wanneer hulle groot word, hulle die wêreld gaan verander.

RIEBIE

Grondslagfase

Grondslagfase

Alle assessering geskiet soos uiteengesit in die Nasionale Kurrikulum– en Assesseringsbeleidsverklarings dokument.


Alle assessering word geassesseer deur gebruik te maak van die 7-puntskaal:

 

 Kode Bevoegdheid Persentasie %

7

6

5

4

3

2

1

 Uitnemende Prestasie

Meriete Prestasie

Substansiële Prestasie

Bevredigende Prestasie

Gemiddelde Prestasie

Elementêre Prestasie

Nie bereik nie

 80 - 100%

70 - 79%

60 - 69%

50 - 59%

40 - 49%

30 - 39%

0 - 29%


Slaagvereistes vir die Grondslagfase is as volg: Bevredigende Prestasie (Vlak 4) vir Huistaal Gemiddelde Prestasie (Vlak 3) vir Eerste Addisionele Taal Gemiddelde Prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde.

Soos uiteengesit in die Kurrikulum– en Assesseringsbeleidsverklaring is leerders in die Grondslagfase verplig om 4 vakke te neem


 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal (Komponente: Luister en praat; Lees en klanke; Skryf en Handskrif),
 • Wiskunde ( Komponente: Getal en getalbewerkings en verwantskappe; Patrone ; Funksies en algebra, Vorm en ruimte; Meting; Datahantering),
 • Lewensvaardigheid (Komponente: Aanvangskennis; Persoonlike en Sosiale welsyn; Skeppende Kuns; en Liggaamlike opvoeding).


Elk van die vakke het ‘n voorgeskrewe aantal assesseringstake wat volgens die 7 Puntskaal bepunt word wat die leerder se promosie punt bepaal. Assesseringstake word saamgestel deur ‘n praktiese, mondeling en geskrewe gedeelte. Al 3 die komponente word bereken om die promosiepunt te bepaal. Assesserings is voorskriftelik in al die CAPS dokumente en punte vir die assesserings word verkry vanaf SASAMS.

U kan die volgende PDF dokument aflaai wat u die riglyne sal gee vir die skryfbehoeftes wat elke leerder sal benodig:

Gr. 1 Skryfbehoeftes

Gr. 2 Skryfbehoeftes

Gr. 3 Skryfbehoeftes

RIEBIE

Intersenfase

Intersenfase

Intermediêre en Senior Fase Assessering


Gedurende die eerste en derde kwartaal word slegs deurlopende assessering gedoen. Gedurende die tweede en vierde kwartaal word deurlopende assessering gedoen en eksamen geskryf. Leerders ontvang assesseringsprogramme vir elke kwartaal, waarop aangedui word wanneer en waaroor assessering handel. Leerders ontvang 'n eksamenafbakening vir elke vak, voordat die eksamen geskryf word.


Slaagvereistes Gr. 4-6:

 • Ten minste 50% vir Huistaal
 • Ten minste 40% vir Addisionele taal
 • Ten minste 40% vir Wiskunde
 • Ten minste 40% vir enige twee ander vakke


Slaagvereistes Gr. 7:

 • Ten minste 50% vir Huistaal
 • Ten minste 40% vir Addisionele taal
 • Ten minste 40% vir Wiskunde
 • Ten minste 40% vir enige drie ander vakke


Jaarpunt gewigte Gr. 4-6:

 • Deurlopende assessering = 75%
 • Eksamen = 25%


Jaarpunt gewigte Gr. 7:

 • Deurlopende assessering = 40%
 • Eksamen = 75%


Ouers moet kennis neem dat punte van die deurlopende assesserings verskillend gewigte dra en dit kan gebeur dat punte wat gekry is, nie so op die rapport reflekteer nie. Voorbereiding vir deurlopende assessering is noodsaaklik! Assesseringsplanne word aan leerders verskaf sodat hulle weet wanneer geassesseer word.

Intermediêre en Senior fase Algemene Riglyne


Huiswerk:

Alle Gr 4-7 leerders ontvang 'n huiswerkboek. Huiswerkboeke word teen R50 gekoop en by die klasonderwyser betaal. Ouers moet asseblief die huiswerkboek daagliks kontroleer en teken. Leerders gebruik nie die huiswerkboek nie, maak seker dat hierdie boek elke dag ingepak word. Dit is ook 'n vorm vir kommunikasie vir 'n personeellid of ouer. Indien 'n leerder versuim om huiswerk te doen, sal die dissipline-stelsel gevolg word.


Kommunikasie met personeel:

Maak asseblief `n afspraak in die kantoor of laat `n boodskap in die kantoor dat die personeellid u kan terugskakel. Die beste kommunikasiemiddel is steeds om `n e-pos vir die betrokke personeellid te stuur: (personeellid se naam)@riebie.co.za. Cc hierdie e-pos dan ook na Elsabé van Niekerk: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Hendrik van Staden: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Indien u enige akademiese navrae het of probleem ondervind, skakel asseblief direk met Julie Ruthven of Hendrik van Staden. Kommunikasie kan wees per e-pos , per faks (011 976 2638) of per telefoon (011 976 2633). Indien u `n persoonlike afspraak verlang, kontak asseblief die sekretaresses in die kantoor.

U kan die volgende PDF dokument aflaai wat u die riglyne sal gee vir die skryfbehoeftes wat elke leerder sal benodig:

Gr. 4 Skryfbehoeftes

Gr. 5 Skryfbehoeftes

Gr. 6 Skryfbehoeftes

Gr. 7 Skryfbehoeftes